referat

 

Referat fra mødet i Frivilligt Samråd

onsdag den 8. februar 2017 kl. 19,00 i Værestedet, Lyngså

 

Referent: Ruth Christensen

 

 1. Valg af ordstyrer
 2. Nedsættelse af et ”Frivillig Fredag” udvalg
 3. Orientering fra Frivilligcenter Frederikshavn – herunder centerets samarbejdskontrakt med kommunen
 4. Valg af formand
 5. Hjemmesiden – Frivillig Fredag 2015 pryder forsiden – hvor er 2016
 6. Økonomi – fremlæggelse af regnskab for 2016
 7. Bustur den 20. maj – hvorhen? Gode forslag efterlyses – skal vi have et aktivitetsudvalg?
 8. Oplægsholder til næste møde
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde.

 

Indledning:

Velkomst ved Gitte Mortensen.

Gitte oplyste, at hun havde aftalt med Hjerteforeningen at mødet startede med deres indlæg.

Hvorefter hun gav ordet til Merethe Gaardbo og Per Rye fra Hjerteforeningen.

 

Merethe Gaardbo fortalte om foreningens arbejde, der bl.a. omfatter forskning i Hjerte-kar-sygdomme, at fremme sundhed gennem forebyggelse og varetage hjerte-kar-patienternes interesser. Hun fortalte, at Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation, det er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Der er mange, der donerer deres formue til foreningen, der også har stor støtte fra lokale.

Derefter fortalte Per Rye om ”Parat til hjertestart” og pointerede hvor vigtigt det er med hurtig hjælp ved hjertestop. Han opfordrede alle til at lære hvordan man bruger en hjertestarter, efterhånden er der hjertestartere at finde mange steder, man kan få oplyst, hvor de registrerede findes, de kan fx lokaliseres via en app.

Der var omdelt en folder med et alsidigt program, som blev gennemgået.

Et interessant indslag – der var stor lydhørhed blandt deltagerne.

 

 

Derefter fortalte Gitte Mortensen om Værestedets tilblivelse, Værestedet har til huse i det, der engang var et mejeri. Der blev bygget i 1888 og har huset mange forskellige erhverv gennem tiden. Værestedet startede som et værested for børn, det er nu en selvejende institution, bestående af Borgerforeningen, Historisk forening og Miniklubben Vildbasserne.

Værestedet har for nyligt gennemgået en omfattende renovering.

Gitte orienterede om de mange forskellige aktiviteter, der foregår på stedet, en bred vifte, lige fra ”Seniortræf”, ”Kreative Damer”, Miniklubben ”Vildbasserne” til dagplejerne – kommunen har dog nu opsagt aftalen vedr. dagplejerne.

 

Herefter var der samrådsmøde i henhold til den udsendte dagsorden:

 

 1. 1.      Valg af ordstyrer:

Der var flere forslag – valgt blev Jørgen Madsen.

 

 1. 2.      Nedsættelse af et ”Frivillig Fredag” udvalg:

Det nuværende udvalg er Gitte Mortensen, Grethe Nielsen og Jørgen Madsen, som alle 3 blev genvalgt, udvalget laver et budget vedr. Frivillig Fredag og sender det til kassereren, der vil indsende ansøgning om § 18 midler

                              

 

 

 

 

 1. 3.      Orientering fra Frivilligcenter Frederikshavn:

Medlem af centerbestyrelsen Inger Ejstrud fortalte om en reception, der havde været i Retfærdigheden i Sæby, hvor Frivilligcenteret fremover vil have åbent den 3. torsdag i måneden kl. 14 – 17. desværre var det kun annonceret i Sæby netavis.

Inger oplæste det indlæg hun havde bidraget med, og fortalte om de andre taler, formanden Ingeborg Thusgaard fortalte om tilblivelse og opstart af centeret og centerleder Mariane Skadborg fortalte om de mange muligheder der er for at få hjælp.

På næste bestyrelsesmøde forventes samarbejdsaftalen med kommunen at blive underskrevet, centerbestyrelsen har valgt at kalde det samarbejdet i stedet for samskabelse.

Det er hensigten, at der også bliver åbningstider i andre byer ens Skagen og Sæby.

Inger blev suppleret af Lillian Andreasen som også er medlem af centerbestyrelsen.

 

 1. 4.      Valg af formand:

Det lykkedes ikke at få valgt en formand, derfor er det kassereren, der søger § 18 midler til Frivillig Fredag. Grethe tilbød at være ordstyrer fremover,. Det blev aftalt, at det er den, der er ansvarlig for afholdelse af næste møde, der skriver dagsorden sammen med sekretæren

 

 1. 5.      Hjemmesiden: Frivillig Fredag 2016 er ikke på hjemmesiden, Poul Erik Johansen påpegede, at han ikke har modtaget hverken omtale eller billeder, når han modtager materiale, vil han lægge det på hjemmesiden, Ruth har den omtale, som blev bragt i Folkebladets net udgave og sender den til Poul Erik.

 

 1. 6.      Økonomi:

Kassereren omdelte regnskabet for 2016, heraf fremgik det, at der skal tilbagebetales § 18 midler i alt 7.751 kr., herefter er der 11.500 kr. tilbage på kontoen.

 

 1. 7.      Bustur den 20. maj:

Der blev nedsat et aktivitetsudvalg bestående af Inger Ejstrud og Hanne Hvid Poulsen

Der var flere forslag til en bustur: Frivilligcenteret i Hjørring – Frivilligcenteret i Mariager – Skovsgaard Hotel, en socialøkonomisk virksomhed ved Brovst, alle 3 steder er et besøg værd.

Der var en livlig debat om de 3 forslag – måske er centeret i Mariager det der er mest relevant. Udvalget arbejder videre med sagen.

 

 1. 8.      Oplægsholder til næste møde:

En repræsentant fra Børns Voksenvenner blev foreslået, Ældes Sagen står for næste møde og finder ud af det.

 

 1. 9.      Eventuelt

Punktet var taget hen ad vejen

 

 1. 10.  Næste møde

Næste møde er den 23. maj i Krystalcafeen