Formålsparagraffer for

 

Frivilligt Samråd i Sæby og Omegn.

 

 

 

Frivilligt Samråd står for paraplyorganisationen for frivilligt socialt arbejde i Sæby og Omegn.

 

 

 

 

 

Frivilligt Samråd er en sammenslutning af frivillige sociale organisationer, foreninger og grupper i Sæby og Omegn.

 

 

 

 

 

Frivilligt Samråd er uafhængigt af politiske og religiøse interesser.

 

 

 

 

 

Frivilligt Samråds primære opgave er:

 

 

 

  • At støtte, vejlede, udveksle viden og erfaringer de frivillige imellem.
  • At iværksætte aktiviteter på tværs af organisationerne, foreningerne og grupperne.
  • At samarbejde med frivillige foreninger og grupper i Frederikshavn Kommune.
  • At søge maksimal indflydelse på Frederikshavn Kommunes Frivillighedspolitik
  • De lokale valgte medlemmer af centerråd og brugerråd i Frivilligcenter Frederikshavn orienterer Centerrådet om aktiviteter i Frivilligt Samråd

 

 

 

Besluttet på valgmødet 2016

 

 

 

Frivilligt Samråd i Sæby og omegn (står for de frivillige organisationer i Sæby og omegn) er en paraplyorganisation, hvor de frivillige er samlet under den samme paraply, ud fra devisen om, at sammen står vi stærkt og kan udnytte hinandens stærke sider og viden/kompetence.

 

At være med i Frivilligt Samråd påvirker ikke den enkelte organisations/forenings selvstændighed og handlefrihed, men giver små og store organisationer/foreninger en ny mulighed for at handle i fællesskab.

 

Frivilligt Samråd er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og adressen er den til enhver tid værende formands bopæl i Sæby/opland.

 

Formanden er kontaktperson og har ellers ingen myndighed, da meningen med at danne en paraplyorganisation er, at alle organisationer/foreninger har medbestemmelse i forhold til, hvad der skal ske og drøftes i fremtiden.

 

 

 

Samrådsmøderne er Frivilligt Samråds højeste myndighed og kan på skift holdes i Sæby/opland.

 

To frivillige medarbejdere fra hver organisation, forening og gruppe har adgang med taleret.

 

Beslutninger tages ikke ved flertalsafgørelser eller afstemninger, som det normalt kendes.

 

Beslutninger tages i enighed, det vil sige, at i princippet skal alle acceptere alle beslutninger, før de kan føres ud i livet.

 

I praksis må man veje stemningen på de enkelte møder. Er der ingen overvejende stemning for eller imod, kan mødet ikke tage beslutning.

 

I enkelte tilfælde kan der laves tendensafstemninger på møderne. Ved sådanne afstemninger kan mødets mindretal beslutte, at flertallet kan få sit forslag igennem.

 

Grupper, der nedsættes på Samrådsmøder, kan selvstændigt holde møder, dog under ansvar for Samrådsmødet.

 

 

 

Valgmøde afholdes i oktober måned og indkaldes med mindst en måneds varsel.

 

Frivilligt Samråds valgbarhedsperiode og regnskabsår følger kalenderåret.

 

Dagsorden for valgmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 

 

  1. Valg af formand, sekretær og kasserer til Frivilligt Samrådi Sæby og Omegn.
  2. Eventuelt.

 

På valgmødet vælges formand, sekretær og kasserer for en valgperiode på 2 år.

 

Formand og kasserer vælges i lige år – Sekretær vælges ulige år.- Revisor vælges hvert år

 

OpløsesFrivilligt Samråd i Sæby og Omegn, vil eventuelle aktiver tilfalde frivilligt, socialt arbejde i Frederikshavn Kommune, hvor ikke andre bestemmelser gør sig gældende fra bidragyders side.